Všeobecné prodejní podmínky B a K systémy s.r.o.

 

Upravují obchodní vztahy mezi společností B a K systémy s.r.o. (dále jen prodávající) a firmou, jež učinila objednávku zboží (dále jen kupující).

 

I. Cena a podmínky dodání

 1. Označení výrobku je provedeno v souladu s obecně technickou dokumentací prodávajícího.
 2. Ceny uvedené v potvrzení objednávky jsou sjednané ve smyslu § 2 odst. 1 , zákona o cenách č. 526/90Sb. ve znění pozdějších předpisů
 3. Ceny uvedené v potvrzení objednávky se rozumí v Kč za měrnou jednotku, není- li u příslušné položky výslovně uvedeno jinak.
 4. K uvedeným cenám se vztahují všechny podmínky stanovené v potvrzení objednávky.
 5. Ceny uvedené v potvrzení objednávky zahrnují i základní obal určený v technické dokumentaci příslušných výrobků.
 6. Ceny uvedené v potvrzení objednávky zahrnují přepravní obal takto:

– cena nevratného obalu je zahrnuta v ceně dodávky

– je-li přepravní obal vratný, není zahrnut v ceně dodávky

 1. Ceny uvedené v potvrzení objednávky nezahrnují pojistné při přepravě

II. Vznik smlouvy a odstoupení od smlouvy

 1. Smluvní vztah vstupuje v platnost, jestliže B a K systémy s.r.o. po obdržení objednávky odešle písemné potvrzení objednávky a/nebo započne s plněním.
 2. Dodatečné změny nebo doplňky smluvního vztahu potřebují pro svou platnost písemné potvrzení.
 3. Podmínky vrácení zboží případně zrušení objednávky se řídí dle platně popsaných postupů.

III. Dodací lhůta

 1. Potvrzenou dodací lhůtou se rozumí, pokud není písemně dohodnuto jinak, disponibilita zboží na skladě v Písku. Údaje dodací lhůty jsou informativní.
 2. Dodržení předpokládá, že včas obdržíme od kupujícího všechny potřebné obchodní a technické podklady, které jsou nutné pro vyřízení objednávky.
 3. Stejně tak předpokladem dodržení dodací lhůty je splnění platebních závazků z dříve uskutečněných obchodních případů.
 4. Prodlení v dodací lhůtě našich subdodavatelů, stávka, zákazy dovozu či vývozu, válka, jakož i jiné případy vyšší moci nás osvobozují od povinnosti dodat ve lhůtě, aniž by tímto kupujícímu příslušelo právo na odvolání objednávky nebo právo požadovat nějaké odškodnění (penále).

IV. Způsob splnění dodávky

 1. Dodávka bude splněna předáním výrobku prvnímu veřejnému přepravci v místě sídla prodávajícího, pokud není sjednán osobní odběr nebo odvoz dodavatelem a není-li smluvně dohodnuto jinak. Doprava jde na účet kupujícího, není-li smluvně dohodnuto jinak.
 2. Způsob přepravy stanovuje prodávající při respektování maximální hospodárnosti přepravy, nebylo-li kupujícím výslovně požadováno jinak.

V. Platební podmínky

 1. Stanovení konkrétních platebních podmínek je výsledkem jednání mezi kupujícím a prodávajícím.
 2. Prodávajícímu vzniká právo fakturovat ihned po předání dodávaného zboží prvnímu veřejnému přepravci, v případě sjednaného osobního odběru, ihned po jeho uskutečnění.
 3. Nedodrží-li kupující stanovený termín platby, je povinnost kupující uhradit prodávajícímu na základě jeho vyúčtování smluvní pokutu za prodlení v úhradě dohodnuté kupní ceny ve výši 0,05% z fakturované ceny za každý den prodlení, pokud není smluvně dohodnuto jinak.
 4. V případě prodlení kupujícího v plnění závazků není prodávající povinen plnit další dodávky do doby, než bude dluh vyrovnán. V tomto případě nezaručuje prodávající pro další dodávky dodržení stejných platebních podmínek jako na dodávky předchozí. Kupující v tomto případě není oprávněn požadovat pokutu za pozdní plnění vzniklé v této souvislosti. Při neplnění závazků ze strany kupujícího lze potvrzené objednávky kupujícího vyřadit z evidence bez náhrady.
 5. V případě nesplnění závazku kupujícího má prodávající právo předat případ třetímu subjektu k řešení. Prodávající tímto nezaručuje vyšší pohledávky. Zároveň má prodávající právo uplatnit k inkasování pohledávky veškeré dostupné právní prostředky, jako například medializaci.

VI. Vlastnictví zboží

 1. Vlastnické právo k prodávané movité věci či SW dle těchto podmínek přechází na kupujícího až zaplacením celé výše kupní ceny.

 

VII. Záruční podmínky a uplatnění reklamace

 1. Prodávající poskytne na dodávané zboží záruku bezchybné funkce po dobu 12 měsíců od jeho dodání, pokud není stanoveno jinak.
 2. Prodávající neodpovídá za poškození způsobené nesprávným skladováním, nesprávným vnějším zapojením, za poškození vnějšími vlivy, zejména účinky elektrických a jiných fyzikálních veličin nepřípustné velikosti, neodbornou montáží, chybným seřízením nebo nesprávnou obsluhou.
 3. Při uplatnění reklamací se postupuje dle platného reklamačního řádu společnosti B a K systémy s.r.o.

 

VIII. Ostatní ujednání

 1. Všeobecné obchodní podmínky se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku.
 2. Všechny spory související s aplikací, realizací nebo výkladem těchto podmínek budou řešeny před Městským soudem v Písku.